Stryn kommune

Avd.leiar Byggjesak og regulering- utvida søknadsfrist

Arbeidsområde:

Stillinga som er knytt til Teknisk etat, har fag- og personalansvar for avd. byggjesak og regulering der hovudarbeidsoppgåvene vil vere:

 • Sakshandsaming etter plan- og bygningslova med tilhøyrande forskrifter.

 • Detalje- og områderegulering 

 • Fremje saker til politisk behandling, og presentere dei i møte.

 

 

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Ynskjeleg bakgrunn er byggingeniør, arkitekt, jurist eller anna relevant utdanning på bachelor nivå eller høgare.

 • Personlege føresetnader, god munnleg og skriftleg framstillingsevne og relevant praksis vert vektlagd

 • All sakshandsaming og dialog internt og eksternt skjer via digitale verkty som krev gode datakunnskapar

 

Vi kan tilby:

 • Variert og utfordrande arbeid i eit positivt miljø

 • God pensjonsons- og forsikringsordning

 • Hjelpsam med bustad

  

For stillinga gjeld:

 • Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement

 • Lønn etter tariff

 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)

  

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

 


 

Del på:

Referansenr:

2018001421

Fylke:

 • Sogn og Fjordane

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

13.12.2018

Tiltreding:

01.03.2019

Arbeidsstad:

Teknisk etat

Kontaktpersonar:

Kommunalsjef Jan Bakke Flore

mob: 977 38 949

Adresse:

Tonningsgata 4 6783 Stryn