Stryn kommune

Sentraladministrasjonen. Open søknad.

  

Aktuelle stillingar:

  • Merkantile stillingar

  • Økonomisk / administrative stillingar.  IKT.

  • Vaktmeisterar / fagarbeidar.

   

For stillingane gjeld:

  • Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement

  • Lønn etter tariff

 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)

  

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Ta kontakt med Servicekontoret dersom du ynskjer at namnet ikkje skal offentleggjerast.

 


 

For å søkje velgjer du avdeling i menyen til høgre >>

Del på:

Fylke:

  • Sogn og Fjordane

Jobbtype:

Engasjement

Arbeidstid:

Dag